Senin, 16 Februari 2009

AYAT-AYAT JAHAT AL-QURAN

Berikut ini adalah ayat-ayat Quran yang dijadikan dasar hukum bagi para teroris, bommer, dan tindak kerusuhan massa Islam (penjarahan, perampokan dan pemerkosaan):

QS 8:39
Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

QS 9:14
Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman,

QS 9:29
Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

QS 9:123
Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

QS 66:9
Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahannam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.

QS 2:191
Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.

QS 4:66
Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka: "Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu", niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka),

QS 4:89
Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong (mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorangpun di antara mereka pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong,

QS 4:91
Kelak kamu akan dapati (golongan-golongan) yang lain, yang bermaksud supaya mereka aman daripada kamu dan aman (pula) dari kaumnya. Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah (syirik), merekapun terjun ke dalamnya. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan (tidak) mau mengemukakan perdamaian kepadamu, serta (tidak) menahan tangan mereka (dari memerangimu), maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimana saja kamu menemui mereka, dan merekalah orang-orang yang Kami berikan kepadamu alasan yang nyata (untuk menawan dan membunuh) mereka.

QS 9:5
Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

QS 8:12
Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yg telah beriman”. Kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka PENGGALLAH KEPALA MEREKA dan PANCUNGLAH TIAP-TIAP UJUNG JARI MEREKA

QS 9:103
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

QS 59:2
Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari (siksaan) Allah; maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

QS 2:7
Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat berat.

QS 2:10
Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta.

QS 2:59
Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan (mengerjakan) yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu Kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit, karena mereka berbuat fasik.

QS 2:86
Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan (kehidupan) akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong.

QS 2:114
Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam mesjid-mesjid-Nya, dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (mesjid Allah), kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat.

QS 2:161-162
Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya.
Mereka kekal di dalam la`nat itu; tidak akan diringankan siksa dari mereka dan tidak (pula) mereka diberi tangguh.


QS 2:165-166
Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya.
(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali.


QS 2:178
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash (=pembalasan setimpal) berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema`afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema`afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma`af) membayar (diat) kepada yang memberi ma`af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

QS 3:4
Sebelum Al Qur"an, menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan siksa.

QS 3:10
Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka, sedikitpun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka,

QS 3:56
Adapun orang-orang yang kafir, maka akan Ku-siksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong.

QS 3:85, 87-88
Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima (agama ini) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.
Mereka itu, balasannya ialah: bahwasanya laknat Allah ditimpahkan kepada mereka (demikian pula) laknat para malaikat dan MANUSIA SELURUHNYA.
mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tangguh,


QS 3:91
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas (yang sebanyak) itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong.

QS 3:105
Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat,

QS 4:14
Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

QS 6:49
Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, mereka akan ditimpa siksa disebabkan mereka selalu berbuat fasik.

QS 6:124-125
Apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata: "Kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah". Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Orang-orang yang berdosa, nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya.
Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.


QS 7:96
Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

QS 8:50
Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka (dan berkata): "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar", (tentulah kamu akan merasa ngeri).

QS 9:34
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,

QS 9:39
Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

QS 9:101
Di antara orang-orang Arab Badwi yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik; dan (juga) di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu (Muhammad) tidak mengetahui mereka, (tetapi) Kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan Kami siksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.

QS 13:37
Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al Qur"an itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap siksa Allah.

QS 22:25
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidilharam yang telah Kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih.

QS 32:14
Maka rasailah olehmu siksa ini disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini; sesungguhnya Kami telah melupakan kamu (pula) dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan".

QS 32:20
Dan adapun orang-orang yang fasik (kafir), maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak ke luar daripadanya, mereka dikembalikan (lagi) ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka: "Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya".

QS 33:57
Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan mela`natinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan.

QS 36:45
Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat", (niscaya mereka berpaling).

QS 40:77
Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar; maka meskipun Kami perlihatkan kepadamu sebagian siksa yang Kami ancamkan kepada mereka ataupun Kami wafatkan kamu (sebelum ajal menimpa mereka), namun kepada Kami sajalah mereka dikembalikan.

QS 40:85
Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa Kami. Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hamba-Nya. Dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir.

QS 46:26
Dan sesungguhnya Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang Kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu dan Kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati; tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit juapun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka memperolok-olokkannya.

QS 58:5
Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka telah mendapat kehinaan. Sesungguhnya Kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang kafir ada siksa yang menghinakan.

QS 67:28
Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku atau memberi rahmat kepada kami, (maka kami akan masuk surga), tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari siksa yang pedih?"

QS 3:85
Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

QS 5:33
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

QS 9:28
Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis

QS 9:73
Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahannam. Dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya.

QS 22:19, 20, 21,22
Inilah dua golongan (golongan mu"min dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit (mereka). Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak ke luar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. (Kepada mereka dikatakan), "Rasailah azab yang membakar ini".

Berikut ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan Muhammad menghalalkan perampokan dan penjarahan. (Merampas harta orang dianggap halal)
Muhammad semasa menjadi pemimpin Islam, beliau memang suka memerangi dan merampoki serta menjarahi suku-suku kafir yang belum masuk Islam.

Quran 8:69
Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Quran 8:1
Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman."

QS 78:30-34
Karena itu rasakanlah. Dan Kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab.
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, (yaitu) kebun-kebun dan buah anggur, dan GADIS-GADIS REMAJA yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman).


Quran 59:6
Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada RasulNya terhadap apa saja yang dikehendakiNya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Quran 59:7.
Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Quran 3:161.
Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

Dan masih banyak ayat-ayat lain yang menurut saya isinya kurang lebih sama.

Dari Hadits:
Selain itu juga tentara2 Islam diperbolehkan pesta seks/orgie dengan tawanan2 perang wanita sebagai hadiah jarahan perang:

Hadis Sahih Bukhari, Vol. 5-#459
[Hadis ini serupa dengan Hadis Sahih Bukhari, Vol. 7-#137 , tapi yang ini keterangannya lebih lengkap]. Dikisahkan oleh Ibn Muhairiz:
Aku masuk ke dalam mesjid dan melihat Abu Khudri dan lalu duduk di sebelahnya dan bertanya padanya tentang coitus interruptus. Abu berkata, “Kami pergi bersama Rasul Allah untuk Ghazwa (penyerangan terhadap) Banu Mustaliq dan kami menerima tawanan2 perang diantara para tawanan perang dan kami berhasrat terhadap para wanita itu dan sukar untuk tidak melakukan hubungan seksual dan kami suka melakukan coitus interruptus (mengeluarkan sperma di luar tubuh wanita). Maka ketika kami bermaksud melakukan coitus interruptus kami berkata: “Bagaimana kami dapat melakukan coitus interruptus tanpa menanyakan Rasul Allah yang ada diantara kita?” Kami bertanya padanya tentang hal ini dan dia berkata: “Lebih baik kalian tidak melakukan itu, karena jika jiwa (dalam hal ini jiwa bayi) manapun (sampai hari Kebangkitan) memang ditentukan untuk menjadi ada, maka jiwa itu pun akan ada.


Bagi umat Muslim yang selama ini belum pernah baca Alquran, silahkan Anda membaca kitab Anda sampai tuntas, jangan membaca ayat-ayat yang ditunjukkan Ustadz saja.

Bacalah Alquran dalam bahasa Indonesia agar Anda mengerti.

36 komentar:

 1. itu semua surat apa tolong jelaskan!!!

  BalasHapus
 2. Cara menyebarkan kebohongan dan propaganda kebencian terhadap Islam yang anda lakukan bukanlah cara yang elegan dan intelek. Marilah berdiskusi secara sejajar. Apa yang anda sebutkan amat jauh dari kenyataan akan Islam yang sesungguhnya. Saya menunggu anda untuk berdiskusi secara langsung.
  saya kesulitan untuk mengontak anda jadi mohon anda bisa mengontak saya di 08568995012

  Maulana Muhammad

  BalasHapus
 3. http://www.blogger.com/profile/12179827604864514289...heheheheee...ISLAM IS MY LIFE BRO...
  WHAT DO YOU THINK???

  BalasHapus
 4. Hey Bro pikir ya, kalau islam itu Jahat..
  anda sampai detik ini mana mungkin bisa menulis kaya gitu, kamu bisa hidup lagi di negara yang mayoritasnya Islam, bisa tidur , makan, beol dsb dengan santai.

  Mana gua mau percaya Blog ini, kalau yang nulis Blog ini orangnya Telmi kaya gitu

  BalasHapus
 5. yah, memang agama merupakan masalah yg sensitif. Ga cm Blog, FB pun jadi tempat untuk menghujat dan menghina agama lain. Padahal dri dulu, para Founding Father udah netapin indonesia itu mengakui 5 Agama yg sah. Hmmm... memang agama itu akhirnya hanya mengkotak-kotakan manusia saja. Perset*n Dengan Semua Agama jika Ternyata orang yang tidak Beragama bisa berperilaku lebih baik dari pada kita yang beragama. Akhirnya, apapun agamanya, sebaiknya kita lebih berpegang teguh pada prinsip-prinsip cinta kasih yang universal.

  BalasHapus
 6. hahaha..
  kayaknya anda yang perlu baca qur'an dengan benar.
  jangan baca kitab suci yang ga jelas keafsahan dan ke otentikannya. ada tuh.., agama yang penggedenya bisa seenaknya ganti, hapus n cetak baru kitab sucinya,kayaknya itu agama anda.

  BalasHapus
 7. wkwkwk... neh aku koment biar kamu seneng, dah seneng kau..??

  BalasHapus
 8. MENGENAL AGAMA KRISTEN, MENGUNGKAP FAKTA, ANALISIS ILMIYAH, KEBUSUKAN KEPALSUAN DAN KESESATAN AJARAN AJARAN KRISTEN
  VERSI LENGKAP

  PESAN DAN KESAN
  SEBELUM TERJERUMUS JAUH KEDALAM SEJUTA KEBOHONGAN
  KRISTEN SILAHKAN BACA DAN CERMATI BAIK BAIK BERBAGAI ARTIKEL DALAM SITUS INI

  FIRMAN ALLAH AL-QUR'AN:
  "Apakah kamu masih mengharapkan mereka (Bani Israel) akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar Firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui?" (QS. 2:75)

  RATAPAN NABI YEREMIA:
  "Bagaimanakah kamu berani berkata: 'Kami bijaksana, dan kami
  mempunyai Taurat TUHAN?' Sesungguhnya, pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong."
  (Yeremia 8 : 8)

  TIPU DAYA PAULUS TARSUS:
  "Baiklah,
  aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya."
  (2 Korintus 12:16)

  BalasHapus
 9. kontol babi anjing iblis..
  semua yg terkutuk buat qo..
  jaga muncung qo tuh..
  kristen atau yahudi..?
  gak punya agama bilang jha..
  jngn iri kyk gtu..
  bastard..

  BalasHapus
 10. LAKUM DINUKUM WALIYADIN..........
  TIDAK USAH SALING MENGHINA...!!!!!

  BalasHapus
 11. @surya: klo anda tidak mempercayai agama apapun...
  jdi akan kemanakah tempat anda kembali jika anda mati esok hari....

  untuk yang punya blog ini...
  apakah anda membaca al-Quran dengan setengah setengah...

  islam dari bahasa arab yang arti nya agama keselamatan...
  yaitu berasal dari bahasa arab klo meufrod nya yaitu salimun atau salamun... yaitu keselamatan.....

  injil itu sudah di rubah sebanyak 4 kali dengan pemimpin mu... di AS... jadi klo yang aslinya... disitu juga menjelaskan islam adalah agama terakhir di muka bumi ini....

  BalasHapus
 12. Dasar bodoh dan tidak berfikir orang yang px blog ini. Sudah membaca Al-Qur'an masih saja belum tau maknanya. Taunya cuma tentang bunuh membunuh. Sesungguhnya kalau anda tau, kedurhakaan orang-orang kafir itu pantas untuk di bunuh. Sekali-kali Allah tidak akan menganiaya org2 yg beriman. Namun, hx teroris'nya saja yg berbuat mcm2. Anda itu agamanya apa sih?

  BalasHapus
 13. Sekian tahun lamanya aku bergaul dengan orang-orang bijak dan berakhlaq mulia hingga aku lupa bagaimana "Orang Guoblok yang Brengsek" itu. Tetapi membaca artikel-artikel di blog ini memaksaku ingat lagi...

  BalasHapus
 14. Fakta Da Vinci Code.
  The Da Vinci Code dimulai dengan pembunuhan kurtor museum Perancis bernama Jacques Sauniere. Seorang pakar dari Universitas Harvard dan perempuan cantik Perancis ahli kritologi diminta mengartikan sebuah pesan yang ditinggalkan kurator sebelum kematiannya. Pesan itu ternyata mengungkap konspirasi besar dalam sejarah manusia: sebuah penipuan pesan sebenarnya tentang Yesus Kristus oleh tangan rahasia gereja Katolik Roma disebut Opus Dei.

  Sebelum kematiannya, sang kurator punya bukti yang akan menghapuskan ke-Tuhan-an Kristus. Kendati (menurut cerita di buku) gereja selama berabad-abad mencoba menghapus bukti-bukti, para pemikir dan seniman besar telah menanam petunjuk dibanyak tempat: dalam lukusan seperti Mona Lisa dan Perjamuan Malam Terakhir oleh da Vinci, dalam arsitektur katedral-katedral, bahkan dalam kartun-kartun Disney. Klaim utama buku adalah:

  * Kaisar Romawi Konstantin berkonspirasi untuk men-Tuhan-kan Yesus Kristus.
  * Konstantin secara pribadi memilih buku-buku di dalam Perjanjian Baru.
  * Injil Gnostik dilarang oleh para laki-laki untuk menindas perempuan.
  * Yesus dan Maria Magdalena secara rahasia menikah dan punya anak.
  * Ada ribuan dokumen yang bertentangan dengan poin-poin kunci KeKristenan.

  Brown mengungkapkan konspirasinya melalui seorang ahli, fiksi, sejarahwan bangsawan Inggris, bernama Sir Leigh Teabing. Digambarkan sebagai seorang pakar yan bijak dan tua, Teabing mengungkapkan kepada ahli kriptologi Sophie Neveu bahwa pada sidang Dewan Nicaea tahun 325 “banyak aspek dari KeKristenan diperdebatan dan diambil pemungutan suara (untuk memutuskannya),” termasuk ke-Tuhan-an Yesus.

  “Sampai pada momen historis,” katanya, “Yesus dipandang oleh para pengikutnya sebagai nabi fana …. seorang besar dan berkuasa, tapi tetap seorang manusia biasa.”

  “Relatif menang tipis dalam pemungutan suara,” tukas Teabing yang sangat mengejutkan ahli kriptologi itu.[2]

  Neveu kaget sekali. “Bukan Putra ALLAH?” Tanyanya.

  Teabing menjelaskan, ”Penetapan Yesus sebagai ‘Putra ALLAH’ secara resmi diusulkan dan dipilih oleh Dewan Nicaea.”

  “Tunggu. Anda katakan Ke-Tuhan-an Yesus adalah hasil pemungutan suara.”

  Jadi menurut Teabing, Yesus belum dipandang sebagai ALLAH sampai Dewan Nicaea bersidang tahun 325, ketika catatan sebenarnya tentang Yesus dikatakan dilarang dan dihancurkan. Jadi, menurut teori itu, seluruh dasar KeKristenan berdiri diatas kebohongan.

  The Da Vinci Code telah menjual ceritanya denga bagus,menarik komentar dari para pembaca seperti “jika tidak benar maka tidak akan dipublikasikan!” Yang lain menulis dia “tidak akan menginjakkan kakinya di gerja lagi.” Seorang pengulas buku memujinya karena “riset sempurna (meyakinkan)[3] Cukup meyakinkan buat sebuah cerita fiksi.

  BalasHapus
 15. mana ada kitab suci se enak jidatnya gonta ganti,,,,itu mah kitabnya agama babi

  BalasHapus
 16. huuuh,.
  kumaha si akang teh nya,.
  Gk usah ngrusin agma orang dech.,
  urusin za agma akang sndiri,.

  BalasHapus
 17. ayat dalam keadaan perang dan dalam keadaan damai tentu beda.
  kalau perang, siapa yg memulai perang. menjajah, menindas?

  BalasHapus
 18. Ayat-ayat JAHAT Al-Qur'an??? OK, ini juga ada ayat-ayat JAHAT Al-Kitab INJIL:

  1. penjahat kelas kakap dan pelacur kelas kakap masuk surga paling dahulu daripada orang kristen yang paling beriman. Bahkan yesus, tuhannya terang masuk neraka yang paling kejam (Jahat Kan??)

  "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai (tukang palak/preman/tukang peras/penjahat; peny.) dan perempuan-perempuan sundal (pelacur; peny.) akan mendahului kamu masuk ke dalam Kerajaan Allah (surga; peny.) Matius 21: 31

  2. Ada ajaran (Palsu) bahwa yesus mati di tiang salib untuk menebus segala dosa segala umat manusia dari awal jaman hingga akhir jaman, dan untuk menjadi umat kristen dan dijamin pasti masuk surga, cukup dengan MENGAKUI bahwa segala dosa-dosanya DITEBUS dengan penyaliban yesus tersebut, dan si umat tersebut bisa dengan bebas melakukan SEGALA MACAM DOSA DAN KEJAHATAN, sebesar apapun dan sebanyak apapun (Toh sudah ditebus oleh Yesus)

  3. Tidak adanya pembalasan atau hukuman Neraka bagi para pelanggar larangan Tuhan dan bagi yang tidak mengerjakan perintah Tuhan, maka hal ini justru mendorong umat Kristen/Yahudi/Israel untuk melanggar larangan Tuhan dan meninggalkan perintah Tuhan

  4. Banyak Ayat - ayat Injil yang mengajarkan dilarang untuk melawan orang yang melakukan KEJAHATAN atas dirinya (dilarang membela diri), yang justru mendorong orang untuk berlomba-lomba saling mendahului melakukan KEJAHATAN, nich dalilnya:

  Matius 5: 38 – 48

  Kamu telah mendengar firman: Mata ganti mata dan gigi ganti gigi (38).
  Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu (39).
  Dan kepada orang yang hendak mengadukan (menuntut; peny.) engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu (40).
  Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil (41).
  Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam dari padamu (42).
  Kamu telah mendengar firman: Kasihilah sesamamu manusia dan BENCILAH musuhmu (43)(Pantesan, dia buat BLOG GILA ini)....
  Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu (44) (PENGANIAYAAN YANG DIDUKUNG).

  BalasHapus
 19. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 20. haaha kok di hapus postingnya ustad ? kalau seandainya kristen gak ada lebih bak belajar Hindu, kalaupun musnah jalan kedua ikut ajaran budda kalau yang tersisa cuman islam mending gak beragama daripada setelah baca2 quran jadi bengis, curigaan (kafir ), najiskan binatang, haramkan binatang ciptaaNYA, megkafirkan mahkluk ciptaanNYa, hingga jiwa ini menjadi iblish dan malah masuk neraka !!mending tidak beragama daripada mempercayai buku2 karangan Arab ,,,,

  BalasHapus
 21. tutup blog ini, blog ini adalah blog sesat yg menghancurkan seluruh umat beragama

  BalasHapus
 22. Siapakah yang membantai lebih dari 100 juta suku indian merah di utara Amerika? Apakah mereka orang islam?

  Dan Siapakah yang membantai lebih dari lebih dari 50 juta indian mereh di Amerika Selatan? Apakah mereka orang islam?

  Siapakah yang mengambil lebih dari 150 juta manusia dari Afrika sebagai budak, yang mana 77 % dari mereka mati di jalan dan dikubur di lautan atlantik? Apakah orang islam?

  Bukan, bukan orang islam.

  (Lalu siapa terorisnya?)

  ahmadshaalih 3 bulan yang lalu

  Ustadz Pierre Vogel membantah tuduhan tersebut dengan lebih cepat dan lebih pendek dan bantahan terbaik yang pernah saya dengar dalam hidup saya untuk dakwaan Muslim dengan terorisme.

  Siapakah yang menyulut perang dunia pertama? Apakah orang islam?

  Siapakah yang menyulut perang dunia kedua? Apakah orang islam?

  Siapakah yang menjatuhkan bom atom atas Hiroshima (dan Nagasaki)? Apakah orang islam?

  Siapakah yang membantai 20 juta orang aborigin di Australia? Apakah orang islam?

  BalasHapus
 23. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang membuat-buat suatu kedustaan terhadap Allah, atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak mendapat keberuntungan. Al-An'am:21

  Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu). Al-an'am 68

  BalasHapus
 24. Islam bkn seperti yg anda sangka kan...setiap kejadian itu pasti ada hikmah nya... sbb itu lah... coba anda lihat... apa kah perbezaan besar pemerintah org kafir dan org Islam? amat ketara kan? membunuh org kafir bkn nya kehendak kami....kami hanya di jadikan Allah S.W.T sbg khalifah di bumi ini....utk memimpin dunia ini dr segala syirik, ke jahatan,kekufuran...semua itu sudah berlaku di dunia ini...sbb itu lah Allah menegaskan supaya hindar kan perkara ini....tetapi....semua perkara ini di mulakan oleh org kafir...hanya Allah sahaja yg terawal dan terakhir....bukti nya ter dapat di jari kamu....5 jari kita...ada kah jari satu lagi sebelum jari ibu kita? ada lagi jari slps jari kelingking kita? tidak kan....kami sbg umat Islam tida niat mahu menghina kafir....tetapi org kafir hendak membangkit kan kemarahan umat Islam...dgn mengadakan bhn2 media yg menghina Islam....tetapi atas dsr x puas hati apa yg kalian lakukan, kamu hendak menghapus kan Islam...ada kah patung jesus kamu membawa keberkatan kpd kamu? berkenaan dgn org kristen, mengapa mereka sanggup menyembah tuhan mereka dlm keadaan yg terseksa..??? dlm Islam, sebelum menyembah Allah, kami ber suci dr segi bdn tempat dan pakaian kami... terdapat jugerrr....hikmah nya solat....majoriti org kafir,,,mengatakan solat itu meyusah kan manusia....tetapi... sudah di jelaskan di dlm Al-Quran bhwa...solat itu merupakan senaman selain drpd mendapat amalan2 pahala....jadi...sy akhiri kata saya dgn...berheti lah menghina Islam...jgn pkir agama anda baguz...tiada guna nya utk ber gadoh....kami pernagi anda kerana hanya utk menghapus kan fitnah...kerana fitnahitu lebih bsr dosa nya drpd membunuh....coba kita renung2 kan...

  BalasHapus
 25. Ayat-ayat JAHAT Al-Qur'an??? OK, ini juga ada ayat-ayat JAHAT Al-Kitab INJIL:

  1. penjahat kelas kakap dan pelacur kelas kakap masuk surga paling dahulu daripada orang kristen yang paling beriman. Bahkan yesus, tuhannya terang masuk neraka yang paling kejam (Jahat Kan??)

  "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai (tukang palak/preman/tukang peras/penjahat; peny.) dan perempuan-perempuan sundal (pelacur; peny.) akan mendahului kamu masuk ke dalam Kerajaan Allah (surga; peny.) Matius 21: 31

  2. Ada ajaran (Palsu) bahwa yesus mati di tiang salib untuk menebus segala dosa segala umat manusia dari awal jaman hingga akhir jaman, dan untuk menjadi umat kristen dan dijamin pasti masuk surga, cukup dengan MENGAKUI bahwa segala dosa-dosanya DITEBUS dengan penyaliban yesus tersebut, dan si umat tersebut bisa dengan bebas melakukan SEGALA MACAM DOSA DAN KEJAHATAN, sebesar apapun dan sebanyak apapun (Toh sudah ditebus oleh Yesus)

  3. Tidak adanya pembalasan atau hukuman Neraka bagi para pelanggar larangan Tuhan dan bagi yang tidak mengerjakan perintah Tuhan, maka hal ini justru mendorong umat Kristen/Yahudi/Israel untuk melanggar larangan Tuhan dan meninggalkan perintah Tuhan

  4. Banyak Ayat - ayat Injil yang mengajarkan dilarang untuk melawan orang yang melakukan KEJAHATAN atas dirinya (dilarang membela diri), yang justru mendorong orang untuk berlomba-lomba saling mendahului melakukan KEJAHATAN, nich dalilnya:

  Matius 5: 38 – 48

  Kamu telah mendengar firman: Mata ganti mata dan gigi ganti gigi (38).
  Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu (39).
  Dan kepada orang yang hendak mengadukan (menuntut; peny.) engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu (40).
  Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil (41).
  Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam dari padamu (42).
  Kamu telah mendengar firman: Kasihilah sesamamu manusia dan BENCILAH musuhmu (43)(Pantesan, dia buat BLOG GILA ini)....
  Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu (44) (PENGANIAYAAN YANG DIDUKUNG).

  BalasHapus
 26. SAUDARA2 MUSLIM, SUDAHLAH, TDK USAH KITA CAPEK2 MELADENI ORG BODOH BEBAL DAN GILA INI. DIA MENCARI KELEMAHAN ISLAM, "ISLAM ITU JAHAT" DSB. PDHL ORG2 YAHUDI MENGAKUI KEBENARAN ISLAM BERKAT KEPINTARAN MEREKA HANYA SAJA MREKA TDK SENANG DGN ISLAM. DAN CARA MEREKA MENGHANCURKAN ISLAM TDK SEPERTI CARA BODOH INI LAGI, SEBAB MREKA TAU, JIKA CARA BODOH INI DILAKUKAN, MAKA TDK AKAN BERHASIL, TDK AKAN ADA KELEMAHAN YG DITEMUKAN. UTK ORG GILA PEMBUAT BLOG INI, ANDA LUCU SEKALI, CARA ANDA MEMBENCI ISLAM SGT BODOH DAN BEBAL. SEBANYAK APAPUN ANDA UNGKAPKAN KELEMAHAN ISLAM, JELAS TDK ADA KELEMAHAN D SANA, MAKANYA ORG2 YAHUDI YG JENIUS ITU TDK MENGGUNAKAN CARA INI LAGI UTK MENGHANCURKAN ISLAM, TAPI DGN CARA FISIK. KALAU ORG2 YAHUDI ITU BERAGAMA ISLAM, MAKA SIAPA YG AKAN MENGHANCURKAN ISLAM SECARA FISIK??? SEBAB ITU MEMBUKTIKAN BAHWA ORG2 YAHUDI YG JENIUS ITU BERPIKIR BAHWA SATU2NYA CARA MENGHANCURKAN ISLAM ADALAH SECARA FISIK

  BalasHapus
 27. blog apa ini ?? penyebar fitnah dan kerusakan.

  BalasHapus
 28. Yang bikin blog ini otaknya ganti aja pake otak keledai......janganlah kebencian Anda menjerumuskan Anda kedalam kesesatan brooo,pelajari kitab Anda dahulu kalau ga tau tanya pak Pendeta kalau Anda mau belajar AL-Qura'an ya tanya pak Ustad kalau Anda tersesat dijalan ya tanya sama manusia jangan tanya sama keledai,pasti Anda akan tersesat....wasalam

  BalasHapus
 29. masyaallah..kok pada rusuh sih? baik kita pergi ngumpul manggang babi,,enak banget lho..sssttt tapi umpetin ya jgn smpe nampak pak ahmed alias muhamad alias muhamemekk,,dia rakus sih :)

  BalasHapus
 30. keohongan smua yang kau tulis ini laeey...
  yang kau kira itu benar yang kau bilang,
  kau lihat kau baca kau pahami kitab suci al qur'an itu jangan, hanya orang yang briman lah yang bisa memahami dan mengerti akan dari isi al qur'an.
  wajar aja kau bilang gtu soalnya kau tak mengerti akan apa yang tertuang didalam al qur'an.

  BalasHapus
 31. tuh kan.. dah mulai dah saling hina agama..
  apakah ada yang tahu agama dari penulis blog ini? koq menyerempet ke agama yang lain?
  seharusnya, kita sikapi dg baik apa yg ada disni..
  . kalau ayat yg ada di atas mmg ada, knp hrs marah?
  . jikalaupun ada, tnt bukannya harus berlaku lagi djaman skrg krg jaman sudah bbeda, bukan lagi jaman perang. maka dari itu, perang bisa dimaksudkan melawan diri sendiri(segala nafsu diri) BUKANNYA org lain dg embel2 jihad, dan sbagainya dimana agama sbg tamengnya shg agama yang baik spt tlihat jahat dmata umat lainnya.

  itu yg harus kita lakukan.. kalau saling hujat dg materi agama, maka tidak mungkin kita bergesekan dan tjadi hal2 yg tidak baik. jgn mlihat agamanya, tp lihat OKNUMnya.. mngkn ada udang di balik batunya.. itu yg hrs kita waspadai..
  mari kita tengok berjuangan multi suku, lintas agama, dan pulau ktk masa penjajahan dulu. dulu mrk gk prl tanya agama loe, anda, ente apa, tp apakah loe, anda, ente seperjuangan, setujuan utk perang thd pjajahan??..

  cek lagi dah semuanya.. jgn ampe kena kail dg tali bersambung (satu blog dg sejuta tujuan).. OK? salam damai semuanya.
  ^_^
  _/\_

  BalasHapus
 32. Seperti biasa..orang yang memiliki blog seperti ini akan selalu sembunyi, kepengecutannya sama dengan kebodohan yang dia tulis di dalam blog ini di mana sumber serta penafsirannya hanya sekehendak nafsunya saja...

  Wahai saudaraku sesama muslim, janganlah kalian terpancing emosi dengan isi blog ini... karena apabila terpancing maka kita juga sama bodohnya dengan pemilik blog ini.

  Kenyataan yang ada sekarang, Islam begitu hebatnya difitnah namun di satu sisi begitu banyak sodara kita yang dulunya non muslim kini memeluk Islam.

  Mari kita bela agama kita dengan bijaksana dan cerdas, Jadilah muslim yang cerdas, yang memahami sejarah agama dan Rasulnya.

  Kita doakan saja agar pemilik blog ini akan menemukan kebenaran yang hakiki di dalam Islam sehingga tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi saudara kita.

  Ingat, Allah lah yang membolak-balikkan hati kita. Semoga Allah terus memantapkan hati kita ke dalam Islam.

  BalasHapus
 33. Kalau pembuat blog ini berani muncul, tangkap aja karena telah menghina..........

  BalasHapus
 34. Ya bani halul kitab sungguh kebohongan yang engkau sebarkan sungguh menyakitkan dan sungguh engkau telah menfitnah kami dengan meng-atasnama rosull kami dan ketaulah hai musyrik lagi kafir sesungguhnya ayat ayat yang kalian sampaikan adalah murtad dan hanya kebohongan yang kalian ada adakan dan ketaulah pula bahwa sanya islam itu bukan lah agama penyiksa bukanlah agama yang bersifat teroris

  Dan ketaui pulalah bahwa sesungguhnya kalian di akhirzaman akan bergabung bersama kami dengan satu tauhid yaitu agama islam

  Dan kalian akan bersama nabiyullah Isa As mengejar kaum yahudi dibawah komando imam mahdi

  Dan ingatlah satu peristiwa yang akan membuat kalian akan runtuh ketika salib DiPATAHKAN oleh nabiyullah isa as

  BalasHapus
 35. koq pada sewot semua, itu benar kaga tertulis dalam quran, gitu aja koq repot, jika benar ya begitulah adanya kalian, tika tidak tunjukkan tulisan yang asli

  BalasHapus
 36. Hahaha,, itu Al quran bikinan anda mas,, Al Qur'an gk ada yg isinya kaya gitu. kalau mau tau artinya yg benar bnyak kok ditoko-toko agama Islam, bukan agama kristen. lagian nama surahnya mana ?? gk ada mas .....

  BalasHapus